Algemene voorwaarden

car2

Toegang tot, en gebruik van deze website is onderworpen aan de onderstaande voorwaarden.

Wijzigingen
a. De informatie op deze website wordt regelmatig bijgewerkt. Rijschool Utrecht City behoudt het recht voor te alle tijde en zonder vooraankondiging wijzigingen, verbeteringen en/of veranderingen aan te brengen in de informatie, deze voorwaarden, namen, beelden, afbeeldingen, logo’s, iconen of de producten en diensten, waarnaar op deze website wordt verwezen.

Aansprakelijkheid
a. Rijschool Utrecht City is niet aansprakelijk voor fouten of vertraging in het verstrekken van informatie. Rijschool Utrecht City garandeert niet dat naar haar gestuurde e-mails of andere elektronische berichten tijdig worden ontvangen en verwerkt en is niet aansprakelijk voor de gevolgen van het niet of te laat ontvangen of verwerken daarvan.

 1. Rijschool Utrecht City is niet  verantwoordelijkheid voor de inhoud van sites waarnaar of waarvan met een hyperlink of anderszins wordt verwezen.
 2. Iedere aansprakelijkheid voor virussen uitgesloten. U wordt daarom geadviseerd alle op het Internet algemeen gangbare en mogelijke veiligheids- maatregelen te nemen voordat u informatie van deze site ophaalt.

Voorbehoud prijzen en voorwaarden
a. Rijschool Utrecht City is niet aansprakelijk indien door druk-, zet- of typefouten dan wel fouten van technische aard de prijs of voorwaarden van haar producten en diensten foutief of niet zijn weergegeven op deze website. b. Rijschool Utrecht City is niet verantwoordelijk voor het uitvoeren van bestellingen tegen foutief weergegeven prijzen of voorwaarden.

 1. De leerling dient minimaal 16,5 jaar te zijn voor de rijles.
 2. De eerste proefles is geheel gratis, waardoor jij vrijblijvend kennis kunt maken met Autorijschool Utrecht City en jouw toekomstige instructeur. (LET OP ! De gratis proefles kan niet in combinatie met andere acties worden gebruikt.) 
 3. Tijdens de proefles wordt je rijvaardigheid vastgesteld en ontvang je een persoonlijk lesadvies. Proefles is GRATIS als u bij ons lest,-

Betalingsvoorwaarden:
a. Acties: zijn niet geldig in combinatie met andere acties.

 1. Acties geldig alleen bij nieuwe aanmeldingen
 2. Losse lessen worden contant aan het begint van de les afgerekend.
 3. Onze pakketten kunnen op de volgende manieren worden betaald: – Volledig bedrag in één keer – Met deelbetaling (vraag meer informatie)
 4. Pakketten worden maximaal in twee termijnen betaald. (vraag ons voor meer informatie) -1 ste termijn per direct of afgesproken periode moet worden voldaan. -2e  termijn halverwege de opleiding. Bij tekort betalingen kan je geen examen doen.
 5. Bij annulering van een pakket, minus:
  -Het aantal gereden lessen, berekent als losse uren. Prijs van  losse rijles €40,- 
  -Hier bij wordt  administratiekosten van €45,- in rekening gebracht.
 6. Algemeen
  1a. Door het accepteren van diensten, aangeboden door rijschool Utrecht City, accepteert de leerling de onderhavige voorwaarden die zijn gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel Utrecht.

1b. In geval van afwijking van één van deze voorwaarden, wat slechts schriftelijk mogelijk is, blijven de overige bepalingen onverkort van kracht.

1-c Vanwege zwangerschap geen praktijkexamen

Wanneer je hoogzwanger bent en je moet rijexamen doen, dan heeft de rijinstructeur van het CBR de mogelijkheid om jou examen niet door te laten gaan. Reden: Het is te gevaarlijk om te rijden. Autorijschool  Utrechtcity kannen daar geen verantwoordelijk stellen.

 1. Rijlessen
  2a. De les wordt verzorgd door instructeurs, die voldoen aan de bepalingen van de wet Rijonderricht Motorvoertuigen (WRM).

2b. Rijlessen worden overeengekomen voor 60, 90 of 120 minuten. De les wordt volledig benut met het geven van rijles.

2c. De leerling krijgt zoveel mogelijk les van dezelfde instructeur en met hetzelfde motorvoertuig.

2d. De leerling is verplicht om vooraf opgave te doen van het gebruik van middelen die de rijvaardigheid kunnen beïnvloeden. Deze opgave wordt strikt vertrouwelijk behandeld.

2e. De leerling is verplicht om legitimatie en eventuele andere verplichte documenten bij zich te dragen gedurende de rijles en (praktijk)examens.

2f. De leerling is verplicht om vooraf te melden of hem bij rechtelijke uitspraak de bevoegdheid tot het besturen van motorvoertuigen is ontzegd.

2g. Autorijschool Utrecht City is gerechtigd tijdens de duur van de les overeenkomst zijn lesprijs te verhogen. Indien de verhoging meer dan 10% bedraagt, heeft de leerling het recht om de les overeenkomst schriftelijk te ontbinden tot twee weken na kennisneming van de prijsverhoging. Indien je niet 24 uur van tevoren afbelt, dan wordt de les in rekening gebracht.

 1. Examens
  3a. De leerling is zelf verantwoordelijk voor de vraag of daadwerkelijk een rijbewijs kan worden afgegeven indien het praktijkexamen met goed gevolg is afgelegd.

3b. Examengarantie (herexamen) Voorwaarden:

Autorijschool Utrecht City geeft op de pakketten -35-40 examen garantie volgens de advies van rij-instructeur . Mocht je niet slagen voor je eerste praktijk examen dan krijgt je 1 x gratis herexamen van CBR .

 1. Acties: zijn niet geldig in combinatie met andere acties.
 2. Acties geldig alleen bij nieuwe aanmeldingen
 3. Studentenkorting geldt alleen bij de 1e aanschaf van een pakket.
 1. Indien je niet 24 uur van tevoren afbelt, dan wordt de les in rekening gebracht.
 2. Bij gratis herexamen : De kosten voor de huur van de auto en examenkosten van CBR betaald Autorijschool Utrechtcity 
  f. Het gratis herexamen geldt alleen voor kandidaten die zijn begonnen vanaf maart 2017.
  g. De garantiepakketten gelden voor kandidaten vanaf maart 2017.
 3. Dit houdt in dat ongeacht eerste keer de leerling examen doet, De examengarantie moet wel aan het begin van de opleiding worden afgesloten met een incl. herexamen garantie pakket.

Examen garantie is niet geldig met andere actie en kortingen.

Autorijschool Utrechtcity behoed zich het recht voor tijdens de opleidingen het advies aan te passen volgens de omstandigheden.

Het advies van de rijinstructeur m.b.t. aantal lessen en de les termijnen  de instructies gedurende de opleiding opgevolgd zijn.

voldaan aan de financiële verplichtingen

het vereiste en nog geldige theoriecertificaat behaald en in je bezit zijn;

De Eigen Verklaring  alleen naar waarheid  ingevuld  moet zijn.

Het gratis herexamen is van toepassing als het advies van de rijinstructeur voor het aantal rijlessen tussen het  eerste en de  tweede  examen daadwerkelijk wordt gereden.

De examengarantie geldt voor de nieuwe  startende leerling  dat zijn leerlingen die nog nooit rijlessen  hebben gevolgd.

Tussen elk examen 10 uur rijles moet worden genomen! De lessen zijn niet bij de  examengarantie inbegrepen dus daar krijgt u een rekening van.

De rijopleiding mag niet meer dan 3 weken achtereen onderbroken worden Studentenkorting geldt alleen bij de 1e aanschaf van een pakket.

4.Betalingen en Incasso
4a. Betalen kan contant na de genoten rijles. Een uitgereikte factuur kan contant of per bank worden voldaan.

4b. Indien per bank/giro wordt betaald moet dit gebeuren binnen 14 dagen na de dagtekening van de factuur.

4c. Bij het afnemen van een pakket mag de ½ pakketprijs bij eerste les worden betaald en de rest bij 2e helft pakket of via factuur.

4d. Voorts dient de leerling bij niet tijdige betaling, vanaf het moment dat rijschool Utrecht City voor de invordering de hulp van derden heeft moeten inroepen, eventuele incassokosten ten bedrage van 15% met een minimum van € 250,- te vergoeden.

4e. Rijschool Utrecht City is, bij niet betaling, gerechtigd om de uitvoering van de verdere lessen op te schorten.

4f. Gekochte pakketten worden niet retour genomen. Terugbetaling van een gereserveerde en vastgelegde theorie en/of praktijkexamen bij het CBR, BNOR of CCV is niet mogelijk.

 1. Wijzigingen en Annuleringen van geplande rijlessen:
  5a. Tenzij een rijles minimaal 24 uur voor de aanvang van de lesafspraak geannuleerd wordt, wordt het afgesproken lesuur in rekening gebracht.

5b. Een rijles mag binnen 24 uur voor de aanvang van de lesafspraak worden geannuleerd indien in die 24 uur de leerling is opgenomen in het ziekenhuis voor een spoedopname of indien een familielid tot in de tweede graad is overleden.

5c. Nadat een leerling de lesafspraak 3x heeft veranderd binnen een termijn van twee maanden, is de autorijschool gemachtigd een extra rijles in rekening te brengen.

5d. Alvorens de instructeur vertrekt als hij bij een leerling op het afgesproken tijdstip geen gehoor krijgt, wacht de instructeur tot 10 minuten na het afgesproken tijdstip op de afgesproken plaats. Indien de instructeur beschikt over een telefoonnummer, zal hij dit nummer proberen. Als de rijles toch geen doorgang kan vinden, wordt de rijles wel in rekening gebracht.

5e. Indien een rijles wegens slechte weersomstandigheden/gladheid niet door kan gaan, worden de kosten niet aan de leerling doorberekend.

5f. Als de praktijkexamendatum afgegeven is, en er wordt een afspraak verzet binnen deze aanlopende termijn naar het betreffende examen, dan wordt de examendatum evenredig ook verder verplaatst.

5g. Bij annulering van het praktijkexamen door het CBR wordt de datum zonder kosten naar een later tijdstip verzet.

 1. Aansprakelijkheid en Vrijwaring
  6a.Rijschool Utrecht City heeft een aansprakelijkheidsverzekering en een inzittendenverzekering. Alle schade die zij verplicht is om te vergoeden zal beperkt zijn tot het door de verzekering gedekte bedrag.

6b. Indien de leerling niet heeft voldaan aan de bepalingen onder artikel 2, leden d tot en met f of aan enige andere wettelijke verplichting die op de leerling rust, is iedere aansprakelijkheid van autorijschool Utrecht City voor materiële en/of immateriële schade uitgesloten.

6c. Autorijschool Utrecht City heeft een inspanningsverplichting. Zij kan nimmer aansprakelijk gehouden worden voor de keuze zoals genoemd in artikel 2g.

6d.Autorijschool Utrecht City kan nimmer aansprakelijk gehouden worden voor het niet behalen van het rijbewijs.

6e. Indien Autorijschool Utrecht City aansprakelijkheid mocht worden geacht op grond van toerekenbaar tekort komen, zal haar aansprakelijkheid zijn beperkt tot ten hoogste het bedrag van de in rekening gebrachte lesgelden.

6f. Rijschool Utrecht City vrijwaart de leerling voor aanspraken van derden als gevolg van botsing, aan- of overrijden tijdens de rijles en tijdens het praktijkexamen tenzij die voorvallen het gevolg zijn van opzet en/of grove schuld van leerling. Overtredingen van het gestelde in artikel 2d tot en met f worden in dit verband als opzet en/of grove schuld aan de zijde van de leerling gezien.

1e graad familieleden.

Eigendom
De handelsmerken, handelsnamen, beelden, logo’s en afbeeldingen die de producten en diensten van Rijschool Utrecht City alsmede het ontwerp, tekst en grafische mogelijkheden van de website zijn het eigendom van Rijschool Utrecht City. Het is niet toegestaan om zonder uitdrukkelijke toestemming van Rijschool Utrecht City enig onderdeel van deze website te kopiëren, aan te passen, te vertalen, uit te geven of anderszins openbaar te maken of te verveelvoudigen.

Privacy
Rijschool Utrecht City respecteert de privacy van alle gebruikers van deze website en draagt er zorg voor dat de persoonlijke informatie die u ons verschaft vertrouwelijk wordt behandeld. Voor het overige zullen wij deze gegevens uitsluitend gebruiken met uw toestemming. Rijschool Utrecht City zal uw persoonlijke gegevens niet aan derden verkopen en zal deze uitsluitend aan derden ter beschikking stellen die zijn betrokken bij het uitvoeren van uw bestelling.

Contactformulier